DEN DAGLIGE BØNNEN (HUSHOLDNING)

Kjære Herre Jesus, jeg kommer til deg nå for å bli gjenopprettet, for å motta ditt liv og din kjærlighet, og all den nåden jeg trenger så desperat i dag. Jeg ærer deg som min Herre, og jeg overgir ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje til deg. Jeg ber Din hellige Ånd om å gjenopprette mitt forhold til deg, fornye meg i deg og lede meg i denne bønnen. I alt jeg ber tar jeg også med
............................................. (si navnet på kona og barna dine). Som deres hode legger jeg dem under din autoritet og beskyttelse. Jeg dekker ............................................. (kona og barna) med ditt blod – deres ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje. Jeg ber din Ånd om å gjenopprette og fornye deres forhold til deg. Alt jeg ber for meg selv, ber jeg også for dem, som deres hode. I alt jeg ber står jeg i fullstendig samsvar med din Ånd, og med mine forbedere og allierte, ved din Ånd alene.

Kjære Gud, hellige og seirende treenighet, du alene er verdig all min tilbedelse, mitt hjertes hengivenhet, all min pris, all min tillit, alt som er bra i livet mitt. Jeg elsker deg, jeg tilber deg, jeg stoler på deg. Jeg overgir meg til deg i mitt hjertes lengsel etter liv. Du alene er Livet, og du har blitt mitt liv. Jeg forkaster alle avguder og gir deg den plassen i hjertet og livet mitt som du fortjener. Det handler kun om deg, Gud, ikke om meg. Du er helten i denne fortellingen, og jeg tilhører deg. Tilgi meg for alle mine synder. Ransak meg og kjenn mitt hjerte, vis meg hva du jobber med i meg. Helbred meg, utfri meg og gi meg en dyp og sann omvendelse ved din nåde.

Himmelske pappa, takk for at du elsker meg og utvalgte meg før du skapte verden. Du er min ekte pappa – min Skaper, Forløser, Forsørger, alle tings mål og mening, inkludert livet mitt. Jeg elsker deg. Jeg stoler på deg. Jeg tilber deg. Jeg overgir meg til deg for å bli din ekte sønn. Jeg vil være ett med deg, som Jesus er ett med deg. Takk for at du viste din kjærlighet for meg ved å sende Jesus. Jeg tar imot ham og alt han vil gi meg. Takk for at jeg har fått del i Kristus – hans tilgivelse for syndene og hans rettferdighet. Du gjør meg hel i ham. Takk for at du gjør meg levende med Kristus; du løfter meg opp med ham, setter meg ved din høyre hånd i ham, gir meg del i hans autoritet, salver meg med Din hellige ånd og gir meg din favør. Jeg mottar alt med takk og lar det fylle livet mitt – ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje.

Jesus, takk for at du kom for å kjøpe meg fri med ditt eget liv. Jeg ærer deg som min Herre. Jeg elsker deg. Jeg tilber deg. Jeg stoler på deg. Jeg overgir meg selv til deg, så jeg kan bli ett med deg i alle ting. Jeg tar imot alt du gjorde på korset for meg – din død, ditt blod, ditt offer. Du har betalt prisen for syndene mine. Jeg er forløst og satt over i ditt rike. Min syndenatur er borte og mitt hjerte er omskåret for Gud og hver beskyldning rettet mot meg er kraftløs. Med ............................................. (kona og barna) tar jeg nå del i ditt kors og din død. Jeg er død med deg til synden, selviskheten, kjøttet, verden og den onde. Jeg tar opp mitt kors og korsfester kjøttet med all dets stolthet, arroganse, vantro og avgudsdyrkelse (du kan også legge til andre ting du sliter med for tiden). Jeg legger av meg det gamle mennesket. Gi meg og ............................................. (kona og barna) hele fylden i Jesu Kristi kors, død, blod og offer. Jeg mottar det med takk og gir det full råderett over ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg tar også oppriktig imot deg som mitt liv, min hellighet og rettferdighet. Jeg tar imot din oppstandelsesseier, da du overvant synd, død og dom. Døden og det onde har ingen makt over meg. Jeg er blitt reist opp med deg til et nytt liv, for å leve ditt liv. Jeg er død til synden og levende for Gud. Med ............................................. (kona og barna) tar jeg nå min plass i din oppstandelse og i ditt liv. Ditt liv har frelst meg. Ditt liv gir meg et liv i seier. Jeg mottar ditt liv i dag – din ydmykhet, kjærlighet og tilgivelse, din integritet, renhet og sannhet, din visdom, list og dømmekraft, din styrke og djervhet, ditt håp, mot og fellesskap med pappa Gud, din glede. Gi meg og ............................................. (kona og barna) fylden av ditt liv og din oppstandelse. Jeg mottar det med takk og gir det fullstendig herredømme over ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg tar også oppriktig imot deg som min myndighet, min Mester og Herre, min evige seier over Satan og hans rike, og min rett til å ta med meg ditt rike til alle tider og på alle måter. Jeg mottar all seieren i din himmelfart, da du dømte Satan og styrtet ham ned. Du avvæpnet hans rike. All autoritet i himmel og jord er gitt til deg. Jesus, du er verdig til å motta all ære og pris, makt og myndighet, nå og for alltid. Med .............................................  (kona og barna) tar jeg nå min plass i din autoritet og i din trone, og gjennom det er jeg satt ved pappa Guds høyre hånd og innsatt i din autoritet. Jeg mottar dette med takk, og jeg gir det helt og full tilgang til min ånd, sjel og kropp, mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg ber om at du viser meg hvordan jeg skal bruke autoriteten i hverdagen min.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi makt, myndighet og herredømme over mitt liv i dag, over 
............................................. (kona og barna), over hjemmet vårt, over familien min, over arbeidet mitt, over bilene mine, over økonomien vår, over firmaet mitt, over alt jeg styrer over.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi makt, myndighet og herredømme, og fylden i Kristi verk, over Satan, over hans rike, over enhver ond og uren ånd, over enhver ond myndighet og autoritet og over deres våpen, anklager og krav som kommer imot meg og mine. (Her kan du navngi alle onde og urene ånder som har angrepet deg i det siste. F.eks frykt, tvil, ulykker, skader, død, religiøse ånder, stolthet, arroganse etc.) Jeg avskjærer dem nå. Jeg binder alle onde og urene ånder som angriper meg og mine nå, og befaler dem om å vike vekk fra oss. Det samme gjør jeg ovenfor alle backups og nye ånder som prøver seg. Jeg kommanderer Jesu Kristus dom over enhver ånd som nekter å adlyde, og jeg sender dem til dom nå, i autoriteten til Jesus Kristus og hans navn.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi myndighet og fylden i Kristi verk over enhver ond makt og svartekunst, over enhver forbannelse, over enhver negativ uttalelse over meg, og jeg bryter dens grep om meg i autoriteten av Jesu navn.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi makt, myndighet og herredømme, og fylden i Kristi verk over enhver trollmann, heks, okkult og andre som kaster forbannelser eller er en kanal av ondt mot meg. Jeg sender pappa Guds herlighet til dem slik at de kan bli kjent med Ham.

Jeg holder det Jesus har gjort mellom oss og andre mennesker, og jeg tillater kun Guds kjærlighet og Guds Ånd mellom oss, mellom våre ånder, sjeler, kropper, deres synd, deres kamp og deres husholdning. Jeg holder Jesus Kristus sitt komplette verk mellom meg, ____________ (kona og barna) og enhver person vi er engasjert i. Jeg befaler at deres ånd skal vende tilbake til deres kropp, og at deres kamp skal bindes til Kristi trone i deres liv. Jeg holder Kristus fulle verk mellom meg og min husholdning og alle mennesker vi har med å gjøre, i autoriteten av Jesus Kristus navn.

Hellige Ånd, takk for at du kom. Jeg elsker deg. Jeg tilber deg. Jeg stoler på deg. Jeg tar oppriktig imot deg, og jeg mottar hele pinsens verk og seier, som du kom med. Du har ikledd meg kraft fra det høye. Du har merket meg med Kristi segl, du har opprettet forbindelsen til pappa Gud og Sønnen. Du er sannhetens Ånd i meg, Guds liv i meg, min Rådgiver, Trøster, Styrke og Veileder. Jeg ærer deg som min Mester, og sammen med  ............................................. (kona og barna) overgir jeg hver eneste side og dimensjon av ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje til deg og deg alene. Fyll meg igjen Hellige Ånd. Gjenopprett min forbindelse med pappa Gud og Sønnen, så jeg går i takt med dem i alle ting. Led meg ut i all sannhet, salv meg til å leve mitt fulle liv, vandring og kall. Før meg dypere inn i Jesus i dag. Jeg mottar deg med takk, og gir deg fullstendig herredømme over livet mitt.

Himmelske pappa, takk for at du gir meg all åndelig velsignelse i himmelen i Jesus Kristus. Jeg påkaller Jesu Kristi rikdom over vårt hus, over ............................................. (kona og barna), over mitt hjem, over min jobb, og over alt jeg styrer over. Igjen bringer jeg Kristi blod over ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje, over .............................................s (kona og barnas) ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje. Jeg tar på meg Guds rustning: Jeg tar på meg sannhetens belte, rettferdighetens brynje, evangeliets sko og frelsens hjelm. Jeg løfter opp troens skjold og Åndens sverd, og jeg er klar til å bruke disse våpnene til enhver tid i Guds kraft. Jeg vil alltid be i Ånden.

Jesus, takk for englene. Jeg påkaller dem og instruerer dem til å ødelegge alt som reiser seg mot meg, til å etablere ditt Rike over og i mitt liv, til å gjenoppbygge alle skjold og hekker av beskyttelse rundt meg og min husholdning, og å tjenestegjøre der du har sendt dem til det. Jeg spør deg om å sende din Ånd ut og reise opp bønn og forbønn for meg. Jeg påkaller Herren Jesu Kristi rike over hjemmet, familien og livet mitt i dag, med Herren Jesu Kristi myndighet, i hans navn. All ære og pris og takk går til ham.