DEN DAGLIGE BØNNEN (HUSHOLDNING)

Den daglige bønnen for families overhode
Bibelen oppmuntrer og formaner oss fedre å inkludere familien i vår daglige bønn, da fedres bønner har en stor åndelig virkning over familien (se Ef. 5:26). Til dere fedre tilbyr vi denne versjonen for å inkludere hele familien i deres bønner. Dere som opplever at ordet Far blir for formelt, kan bytte det ordet ut med Pappa.


Min kjære Herre Jesus, jeg kommer til deg nå for å bli gjenopprettet i deg, fornyet i deg, for å få ditt liv og din kjærlighet og all den nåde og barmhjertighet jeg så desperat trenger denne dagen. Jeg gir deg min dag og natt, alle mine opplevelser og enhver person jeg har vært i kontakt med. Jeg gir deg min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg dekker meg selv med ditt blod; min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg ber din Hellige Ånd om å gjenopprette meg i deg, fornye meg i deg og lede denne tiden i bønn. I min bønn, så inkluderer jeg også (nevn dine kjære med navn). Jeg dekker dem med ditt blod; deres ånd, sjel og kropp, deres hjerte, sinn og vilje. Jeg ber i total enighet med din Ånd og med alle de som ber for meg ved din Ånd og ved Guds Ånd alene.

Kjære Gud, hellig og seirende treenighet, du alene er verdig all min tilbedelse, mitt hjertes hengivelse, all min ros, all min tillit og all ære av mitt liv. Jeg elsker deg, tilber deg og gir meg selv over til deg i mitt hjertes søken etter liv. Du alene er livet og du har blitt mitt liv. Jeg fornekter alle andre guder, hver avgud og gir til deg Gud, den plass i mitt hjerte og i mitt liv som du virkelig fortjener. Dette handler om deg og ikke om meg. Du er helten i denne historien og jeg tilhører deg. Jeg ber deg om tilgivelse for alle mine synder. Ransak meg, utforsk meg og åpenbare for meg hvor du arbeider i mitt liv og gi meg den nåde som kommer gjennom din helbredelse, utfrielse, og en dyp og ekte omvendelse.

Himmelske Far, takk for at du elsker meg og valgte meg før du skapte verden. Du er min sanne Far; min skaper, frelser, opprettholder og den sanne enden av alle ting, inkludert mitt liv. Jeg elsker deg, jeg stoler på deg, jeg tilber deg. Jeg gir meg selv over til deg Far, til å være ett med deg som Jesus er ett med deg. Takk for at du beviste din kjærlighet for meg ved å sende Jesus. Jeg mottar ham og hele hans liv og alt hans verk som du innviet for meg. Takk for at du har innlemmet meg i Messias[1], tilgir meg mine synder, gir meg din rettferdighet som gjør meg hel i ham. Takk for at du gjorde meg levende med Jesus, oppreiser meg med ham, setter meg med ham ved din høyre hånd, etablerer meg i hans autoritet og salver meg med din kjærlighet, din Ånd og din favør. Jeg mottar alt med takk og gir det herredømme over hele mitt liv; min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jesus, takk for at du kom for å gi deg som løsepenger for meg med ditt eget liv. Jeg elsker deg, tilber deg, stoler på deg. Jeg gir meg selv til deg for å være ett med deg i alle ting. Jeg mottar all virkning og triumf av ditt kors, død, blod og offer for meg, der du sonet for enhver av mine synder. Jeg er frikjøpt, frigitt fra mørkets rike og overført til ditt rike; min syndige natur er fjernet, mitt hjerte er omskåret til Gud og hvert krav mot meg er kansellert og avvæpnet. Jeg tar nå min plass sammen med (nevn dine kjære med navn) i ditt kors og død, og dør med deg fra synd, mitt kjød, denne verden, den onde og hans rike. Jeg tar opp korset og korsfester min gamle natur med all sin stolthet, arroganse, vantro og avgudsdyrkelse (her nevner du også andre ting du for tiden sliter med). Jeg tar livet av min gamle svake natur. La meg ikke bli ført inn i fristelse, jeg ikke kan overvinne. Bruk alt ditt verk og triumf ved ditt kors, død, blod og offer. Jeg mottar det med takk og gir det herredømme over min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg mottar også deg som mitt liv og jeg mottar alt verk og seier i din oppstandelse, gjennom hvilket du har erobret synd, død, dom og den onde. Døden har ingen makt over deg og heller ingen andre onde ting. Jeg er oppreist med deg til et nytt liv, å leve livet, død for synden og levende for Gud. Jeg tar nå min plass sammen med (nevn dine kjære med navn) i din oppstandelse og i ditt liv, og jeg gir mitt liv til deg for å leve for deg og min familie. Jeg er frelst gjennom livet ditt. Jeg regjerer i livet gjennom livet ditt. Jeg mottar ditt håp, kjærlighet, tro, glede, godhet, sannferdighet, visdom, kraft og styrke. Bruk alt ditt verk og triumf av din oppstandelse i meg. Jeg mottar det med takk og jeg gir det herredømme over min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg mottar også oppriktig deg som min autoritet, ditt styre og herredømme, min evige seier mot Satan og hans rike, og min evne til å bringe ditt kongerike inn i mitt liv til alle tider og på alle måter. Død og andre onde ting, har ikke noe makt over deg. Jeg, (nevn dine kjære med navn) har blitt oppreist med deg til et nytt liv, for å leve ditt liv; død for synd og levende for Gud. Jeg mottar hele ditt verk og triumf i din himmelfart, der Satan har blitt dømt og kastet ned og all makt i himmel og på jord er gitt til deg. All makt i himmelen og på jorden er blitt gitt til deg Jesus og du er verdig til å motta all ære og herlighet, makt og herredømme, nå og for alltid. Med (nevn dine kjære med navn) tar jeg nå min plass i din autoritet og i din trone, der jeg er oppreist med deg til Faderens høyre hånd og etablert i din autoritet. Jeg gir meg selv til deg, for å regjere sammen med deg alltid. Bruk alt ditt verk og triumf i din autoritet og din trone. Jeg mottar det med takk og jeg gir det herredømmet til min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jeg tar nå den myndighet, styre og herredømme som kommer fra Herren Jesus Messias og hele Jesus verk over livet mitt i dag; over mitt hus, min familie, mitt arbeid, over hele mitt kongerike og alle de områder der jeg har bestemmelsesrett. Jeg bringer den myndighet Herren Jesus Messias og hele Jesu verk innbefatter, mot alle den ondes krefter som kommer mot meg, (nevn dine kjære med navn) mot hver uren ånd, hver ond makt og enhet. (Du bør også konkret nevne dem med navn - hva som har angrepet deg.) Jeg avviser dem i Herrens navn. Jeg binder, forviser dem fra oss og fra mitt rike nå, i det mektige Jesu navn. Jeg bringer også hele Jesu verk mellom meg og enhver person, og jeg tillater bare Guds kjærlighet og Guds Ånd mellom oss.

Hellige Ånd, takk for at du kom. Jeg elsker deg, jeg tilber deg, jeg stoler på deg. Jeg mottar alt ditt verk og triumf i pinsen, der du kom, der du kledde meg med din kraft fra det høye, forseglet meg i Jesus, forent meg med Faderen og Sønnen, sannhetens Ånd i meg, livet til Gud i meg, min rådgiver, trøster, styrker og veileder. Jeg ærer deg som Herre og med (nevn dine kjære med navn) gir jeg deg full adgang til alle aspekter og dimensjoner av vår ånd, sjel, kropp; vårt hjerte, sinn og vilje; for å bli fylt med deg, for å gå i takt med deg i alle ting. Fyll oss på ny Hellige Ånd. Gjenopprett vårt forhold med Faderen og Sønnen. Led oss til hele sannheten, salv oss for hele vårt liv, vandring, kall og led oss dypere inn i felleskapet med Jesus og Far i dag. Jeg mottar deg med takk og jeg gir deg herredømmet over hele mitt liv.

Himmelske Far, takk for at du gir meg all åndelig velsignelse i Messias Jesus. Jeg befaler at rikdommene i Messias Jesus frigjøres over livet mitt og livene til (nevn dine kjære med navn) i dag. Jeg bringer Jesu blod en gang til over vår ånd, sjel, kropp; over vårt hjerte, sinn og vilje. Jeg tar på meg Guds fulle rustning; sannhetens belte, rettferdighetens brynje, fredens evangelium som sko på føttene og frelsens hjelm. Jeg tar opp troens skjold og sverdet av Ånden, som er Guds Ord og jeg velger å være sterk i Herren og i kraft av din makt, for å be til alle tider i Ånden.

Jesus, takk for dine engler. Jeg påkaller dem i Jesu Messias navn og gir dem mandat til å ødelegge alt som er reist mot meg, (nevn dine kjære med navn) for å etablere ditt kongedømme i og over oss, for å beskytte oss dag og natt. Jeg ber deg om å sende ut din Ånd for å reise opp bønn og forbønn for meg og mitt hus. Jeg befaler nå at Guds kongerike tar form gjennom mitt hus, min familie, mitt ekteskap, mitt kongerike og bestemmelsesområde på Herren Jesus Messias autoritet og gir all herlighet og ære og takk til Ham. I Jesu navn, amen.

[1] Ordet Messias brukes i stedet for den greske ordet Kristus. Begge betyr den salvede, men vi ønsker å være tro til røtene i GT der bruken av Messias henviser til både profet, prest og konge.

En bønn fra Wild At Heart (USA)

Bearbeidet og oversatt til norsk av Wild at Heart Norway
Rev. August 2023